การรับสมัคร

���������������������������������������������/

ข้อมูลโครงการ
 
���������������������������������������������/
   
  นักเรียน และคูรที่ปรึกษา จะได้รับ
1. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน
2. สำหรับบทความดีเยี่ยม จะได้รับ ประกาศนียบัตรบทความดีเยี่ยม ระดับจังหวัด จำนวน 50 ทีม
3. สำหรับบทความยอดเยี่ยม จะได้รับประกาศนียบัตรบทความยอดเยี่ยมระดับประเทศ 6 ทีม และได้ไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน
ซึ่งทั้ง 3 ประกาศนียบัตร สามารถนำไปใช้เป็นผลงานในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
สำหรับโรงเรียน ที่นักเรียน และครูที่ปรึกษาสังกัด 6 ทีม ที่ชนะเลิศ จะได้รับชุดการทดลอง โรงเรียนละ 2 ชุด มูลค่า 400,000 บาท
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
จำนวนที่รับ
วิธีการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การประกาศผล
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินกิจกรรม
สิ่งที่จะได้รับ     
     
Top