การรับสมัคร

���������������������������������������/

ข้อมูลโครงการ
 
���������������������������������������/
   
 
1. ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์
ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชน
ของสถานศึกษาในพื้นที่ 20 จังหวัด
2. ตุลาคม - ธันวาคม 2562 รับสมัครและคัดเลือกเยาวชน20 จังหวัด คัดเลือกเยาวชนที่มีบทความดีเด่นจัดการประกวด และคัดเลือกบทความ
เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีบทความดีเด่นเพื่อเข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจและ
ส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าฐาน
3. ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืน ใน 20 จังหวัดๆ ละ 25 ทีม
  • ทฤษฎี “โรงไฟฟ้า”
  • ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าฐาน
  • กิจกรรมการเขียนบทความ
  • การเสนอบทความและงานกลุ่ม
4. พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 กิจกรรมค่ายเยาวชน 3 วัน 2 คืน “EN-Camp” 50 ทีม
  • ทดลองเชิงปฏิบัติการ 12 เทคโนโลยี
  • ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าฐาน
  • เกมส์จำลองสถานการณ์ (Simulation)
  • การเขียนบทความ / การเสนอบทความเข้าค่ายฯ เน้นการเรียนรู้ด้านพลังงาน
5. กรกฏาคม 2563 ศึกษาดูงานที่ “ญี่ปุ่น” 4 วัน 3 คืน
เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม เดินทางไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและการกำกับดูแล
โรงไฟฟ้าฐานและการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก
และแหล่งพลังงานชนิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
จำนวนที่รับ
วิธีการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การประกาศผล
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินกิจกรรม
สิ่งที่จะได้รับ     
     
Top