การรับสมัคร

���������������������������������������������������������������/

ข้อมูลโครงการ
 
���������������������������������������������������������������/
   
  กำหนดการประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภายในเดือน มกราคม 2563
ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ www.encamp2019.com
  และติดตามผลการคัดเลือกรอบต่อๆไป ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ www.encamp2019.com
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
จำนวนที่รับ
วิธีการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การประกาศผล
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินกิจกรรม
สิ่งที่จะได้รับ     
     
Top