การรับสมัคร

������������������������������������������������/

ข้อมูลโครงการ
 
������������������������������������������������/
   
1. เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากบทความที่ส่งมา โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านเนื้อหา 50 คะแนน ด้านการเขียน 30 คะแนน และด้สนการใช้ภาษา 20 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
 
เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน
ลำดับ รายละเอียด คะแนน
1. 1) ด้านเนื้อหา
1.1) ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อบทความที่กำหนดไว้ รายละเอียด
1.2) ความทันสมัยของข้อมูล
1.3) ความน่าเชื่อถือของเนื้อความ (เช่น มีข้อมูลสนับสนุน อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้)
1.4) การเสนอแนวคิดของตนเอง
1.5) คุณภาพการนำเสนอ (ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ การอ้างอิง เป็นต้น)
1.6) การสรุปเนื้อหาครอบคลุมสาระสำคัญที่ควรนำเสนอ 
1.7) คุณค่าของบทความ (โอกาสและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ประโยชน์)
50
2. 2) ด้านการเขียน
2.1) ความสมบูรณ์ของบทความ มีคำนำ เนื้อหาและสรุป
2.2) เรียงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องชัดเจน
2.3) การเชื่องโยงข้อมูลน่าสนใจและเป็นประโยชน์
2.4) บทความสื่อความหมายได้ชัดเจน ตรงประเด็น
30
3. 3) การใช้ภาษา 20 คะแนน
3.1) ความถูกต้องในการใช้ภาษา สะกดคำถูกต้อง
3.2) ใช้คำได้เหมาะสม สละสลวย สื่อความหมายได้ดี
20
รวมคะแนนทั้งหมด 100
   
2. คัดเลือบทความที่มีคะแนนลำดับที่ 1-25 จำนวน 25ทีม ในแต่ละจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด รวมเป็น 500 ทีม เข้าร่วมโครงการ
   
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดก็ต้องมิใช่การทำซ้ำดัดแปลงคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดหรือกระทำการอันใดซึ่งเป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและไม่มีบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เข้าประกวดได้หากมีการนำข้อมูลในบางประเด็นจากเอกสารต้นฉบับมาใช้ต้องมีการอ้างอิงในบทความอย่างชัดเจนและถูกต้อง
   
* หมายเหตุ
 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และหากผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผลงานที่ส่งเข้าประกวดค่ะหรือเพิกถอนรางวัลที่ได้รับไปแล้วแต่กรณี
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
จำนวนที่รับ
วิธีการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การประกาศผล
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินกิจกรรม
สิ่งที่จะได้รับ     
     
Top