การรับสมัคร

������������������������������������/

ข้อมูลโครงการ
 
������������������������������������/
   
1. ทุกทีมต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.encamp2019.com
โดยพิมพ์ข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
พร้อมแนบไฟล์ 1) บัตรประจำตัวครูที่ปรึกษา 2) บัตรประจำตัวนักเรียน
2. ทุกทีมต้องส่งบทความเรื่อง "โรงไฟฟ้าที่บ้านเรา" จำนวน 1 บทความ ความยาวไม่เกิน 1 กระดาษ a4 ตามลักษณะและรูปแบบทีกำหนดไว้
   
  โดยเนื้อหาของบทความแสดงถึงความคิด เรื่องราวด้านใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โรงไฟฟ้าบ้านเรา "ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวร่วมในความคิด ประสบการณ์ การเป็นแรงบันดาลใจ หรือผลกระทบด้านใดก็ได้ที่เคยเจอมากับตนเองทั้งนี้ ผู้เขียนจะใช้เทคนิคการ เรื่องเล่า คำพังเพย การยกตัวอย่างหรืออื่นๆตามที่ตนเองมีความสามารถ เมื่อนำมาผสมผสานกันแล้วบทความต้องมีความน่าอ่าน และผู้อ่านสามารถเข้าใจได้
   
 
3. ทุกทีมต้องส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
จำนวนที่รับ
วิธีการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การประกาศผล
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินกิจกรรม
สิ่งที่จะได้รับ     
     
Top