การรับสมัคร

ข้อมูลโครงการ
 
   
1. ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน เป็นโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียนต้องอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด
 - เยาวชน เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสายสามัญระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562
 - ครู เป็นผู้ที่สอนและสังกัดประจำอยู่ในโรงเรียน นั้นๆ
2. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
3. มีความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
4. มีความสนใจด้านพลังงานทางเลือก
5. ไม่เป็นโรค ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และสามารถค้างคืนได้
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
จำนวนที่รับ
วิธีการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การประกาศผล
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินกิจกรรม
สิ่งที่จะได้รับ     
     
Top