โครงการการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

ความเป็นมาโครงการ

จากความสำเร็จด้านความร่วมมือและการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 2560 จึงมีบทสรุปที่ออกมาต่างมีความต้องการให้โครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้เยาวชนอย่างต่อเนื่องโดยจะดำเนินการสร้างความต่อเนื่องของจังหวัดในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์เดิมและขยายความสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการสร้างโรงไฟฟ้าปีพ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมอีก 10 จังหวัด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-CAMP ขึ้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจตอบประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2561 - 2580 (PDP 2018)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก
 • เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาทางเลือก

กิจกรรมโครงการฯ

โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชน จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด ยุทธศาสตร์ จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยุทธศาสตร์เดิม คือ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุบลราชธานี ยโสธร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และขยายผลความสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม อีก 10 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ระยอง และสงขลา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจังหวัดละ 100 คน รวม 2,000 คน และครูเข้าร่วมจังหวัดละ 25 คน รวม 500 คน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ต่อไป โดยมีกิจกรรมดังนี้

 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ จะทำการเชิญชวนเยาวชนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของกระทรวงพลังงาน หรือแผนด้านพลังงานอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/จังหวัด มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน/ครั้ง เพื่อรับฟัง แนวทาง ขั้นตอน และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ พร้อมรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีบทความดีเด่น” เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก จำนวน 2 วัน 1 คืน จังหวัดละ 25 ทีม รวมจำนวน 500 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน)
 • กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีบทความดีเยี่ยม” จำนวน 50 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน) โดยคัดเลือกตัวแทนในแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN-Camp” จำนวน 3 วัน 2 คืน
 • กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม” จำนวน 6 ทีมๆ ละ 5 คน (ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน) รวม 30 คน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 วัน 3 คืน เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและการกำกับดูแลโรงไฟฟ้าฐานและการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงานชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดกระบวนการส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือก จำนวนไม่ น้อยกว่า 2,000 คน
 • ครูที่ร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดกระบวนการส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือก จำนวนไม่ น้อยกว่า 500 คน
 • เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาทางเลือก
 • เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนกับเยาวชน เยาวชนกับสถานศึกษา และระหว่าง สถานศึกษาด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ต่อไป
Top